Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmed on Hinge Stuudio (Hinge Stuudio OÜ, registrikood 14459736) andmebaasis, kui

 

  • olete end registreerinud holistilisse regressiooniteraapiasse, emotsionaalse vabaduse tehnika (META-EFT), Accessi, vestlusteraapia, konsultatsiooni, kogemusnõustamise või tasakaalustavale energiaseansile;
  • olete saatnud tagasiside või kommentaari minu e-posti aadressile (merike@hingestuudio.ee);
  • olete minuga suhelnud sotsiaalmeedia (Facebook) kaudu. Minu töös hõlmab isikuandmete töötlemine andmete kogumist (vestlusel kirjalikud märkmed) ja säilitamist.

 

Isikuandmete töötlemisel lähtun „Isikuandmete kaitse seadusest “, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ja Andmekaitse Inspektsiooni poolt välja antud juhendist.

Isikuandmete kaitse

Kinnitan, et hoolin kõikide klientide isikuandmete turvalisusest ja käsitlen neid konfidentsiaalselt. Mulle usaldatud isikuandmeid kasutan vaid Hinge Stuudio info (teraapia, õpitoad, vestlusringid, loengud, artiklid jms) edastamiseks. Loengute, vestlus – ja õpitubade registreerunute andmeid kasutan konkreetse ürituse kohta info saatmiseks.

 

Teraapia käigus kogutud ja salvestatud andmeid kasutan üksnes teraapiaprotsessi jooksul. Teie andmed on kaitstud ka meie koostöö lõppedes. Oma klientide isikuandmetega tegelen mina ja raamatupidamisteenuse osutaja. Raamatupidamise teenuse osutaja ei puutu kokku teraapiaprotsessis kogutud isikuandmetega.

 

Ühelegi muule kolmandale osapoolele ma Teie andmeid ei edasta, mingeid päringuid teostada ja väljavõtteid teha ei lase v.a. juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad või kui tekib oht kellegi tervisele või elule. Kõrvalised isikud isikuandmete töötlemiseks kasutatavale seadmele (arvuti) ligi ei pääse.

 

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis minu kasutuses on. Samuti on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist Hinge Stuudio andmebaasist. Palun saatke mulle sellekohane digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil merike@hingestuudio.ee.

 

Kui leiate, et olen Teie isikuandmeid kuritarvitanud, on Teil õigus nõude või kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee) või kohtu poole.

Teraapia

Isikuandmete kaitse

Teraapiasse registreerimiseks olen küsinud Teilt nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Teraapiaprotsessi jooksul käsitleme perekonda, päritoluperekonda, tervislikku seisundit, pärilikkuse informatsiooni, seksuaalelu, tööd, maailmavaatelisi veendumusi ja muid eraelu puudutavaid andmeid.

 

Teraapiaseansside märkmeid vajan selleks, et koostöö kliendiga oleks eesmärgipärane ja tõhus. Hoian märkmeid lukustatud kapis, kus need on kaitstud avalikuks tulemise ja hävimise eest. Säilitan teraapiat puudutavaid andmeid nii kaua, kuni meie koostöö kestab.

Teraapiaprotsess on kliendi ja terapeudi koostöö, mis põhineb vastastikkusel austusel, avatusel ja aususel. Minul on kohustus hoida Teie saladust ja käsitleda kõike seansil toimunut konfidentsiaalselt. Teil on kohustus õigel ajal õigesse kohta kohale ilmuda ning seansi eest kokkulepitud tasu maksta (koha ja tasu info on eelnevalt kokku lepitud e-kirja kaudu).

 

Holistilise regressiooni terapeudi tegevus on reguleeritud Kutsekoja poolt koostatud “Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi eetikakoodeksi” ja Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi poolt koostatud “Eetikakoodeksiga”. Tehes teisi loodusteraapia valdkonda kuuluvaid teraapiaid, lähtun oma töös eelpool nimetatud regulatsioonidest.

 

NB! Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele palun Teie nõusolekut, et tohin Teie delikaatseid isikuandmeid teraapiaprotsessis töödelda.

 

Käesolev dokument on koostatud 27.09.2018

Merike Hannust
Hinge Stuudio OÜ